สำหรับผู้ที่สนใจใช้พื้นที่ Aree Garden ในการจัดกิจกรรม
งานอีเว้นท์ งานแถลงข่าว หรือใช้เป็น location ในการถ่ายโฆษณา ภาพยนตร์ หรือ รายการ ทางโครงการฯ ได้ทำการแบ่งโซนกิจกรรมไว้ดังนี้
Activity Area: Parking Zone
  พื้นที่รวม 350 ตารางเมตร (สามารถปิดพื้นที่เพื่อจัดงานได้เฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์)
Activity Area 2: Garden Zone
  พื้นที่รวม 70 ตารางเมตร
Activity Area 3: Activity Zone
  พื้นที่รวม 65 ตารางเมตร
Activity Area 4: Rear Garden Zone
  พื้นที่รวม 40 ตารางเมตร
*สอบถามราคาและเงื่อนไขการจัดงานติดต่อ บริษัท ที.โอ.ยู. ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด โทร. 0 2278 3258 หรือ info@areegarden.com